WARUNKI

Poprzez uzyskanie dostępu, przeglądanie i/lub korzystanie z witryny internetowej firmy AVBV użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

 1. AVBV dokłada wszelkich racjonalnych starań, aby zapewnić dokładność informacji publikowanych na swojej witrynie.
 2. Witryna jest dostarczana bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (wyraźnych ani dorozumianych). Użytkownik korzysta z witryny internetowej firmy AVBV i jej zawartości wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności użytkownik musi ponieść nieodłączne ryzyko związane z korzystaniem ze strony www. AVBV nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za funkcje zawarte na stronie internetowej firmy AVBV i nie będzie odpowiedzialna za żadne błędy lub pominięcia ani za dowolne problemy techniczne (w tym, lecz nie wyłącznie, wirusy komputerowe), które użytkownik można napotkać w witrynie lub niezgodność witryny z dowolnym urządzeniem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi. 
 3. Firma AVBV nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za żadne bezpośrednie, przypadkowe lub następcze straty lub uszkodzenia (w tym, lecz nie wyłącznie, utratę dochodów, utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności, wydatki) ani za żadną utratę pośrednią wynikającą z użytkowania witryny lub związaną z użytkowaniem witryny AVBV.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki firmowe w materiałach publikowanych przez firmę AVBV lub w jej imieniu na witrynie (np. tekst i obrazy) są własnością firmy AVBV i/lub jej licencjodawców/sponsorów. Zawartość strony internetowej nie może być reprodukowana, modyfikowana, dystrybuowana, przesyłana, ponownie publikowana, pobierana, umieszczana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym, lecz nie wyłącznie, w formie elektronicznej lub mechanicznej, włączając w to fotokopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy  AVBV. Użytkownik zgadza się, że materiały i treści zawarte lub dostarczane w witrynie są przeznaczone do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych ani rozpowszechniane na skalę komercyjną. 
 5. Jeśli komputer nie obsługuje niezbędnej technologii, w tym, lecz nie wyłącznie, szyfrowania, użytkownik może nie być w stanie korzystać z określonych usług lub nie mieć dostępu do pewnych informacji na stronie internetowej.
 6. Witryna może zawierać łącza do witryn stron trzecich. AVBV nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich, niekoniecznie popiera je oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, dokładność ani funkcjonowanie. W rezultacie AVBV zaleca dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami prawnymi dotyczącymi witryn stron trzecich i czynne śledzenie informacji na temat wszelkich zmian.
 7. AVBV wyklucza wszelką odpowiedzialność umowną, deliktową (w tym odpowiedzialność za zaniedbanie) lub inną za dokładność, przydatność, jakość lub kompletność jakichkolwiek danych, jak również wartość i integralność towarów i usług oferowanych w witrynie przez osoby trzecie.
 8. AVBV może zawiesić lub dokonać zmiany całości lub jakiejkolwiek części usług oferowanych na swoich witrynach z dowolnego powodu, w dowolnym momencie i według własnego uznania.
 9. AVBV zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany niniejszych warunków. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast po zamieszczeniu zaktualizowanych warunków w witrynach.  Zmienione warunki zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika po odwiedzeniu strony internetowej AVBV.

 

REGULAMIN

Poprzez uzyskanie dostępu, przeglądanie i/lub korzystanie z witryny internetowej firmy AVBV użytkownik wyraża zgodę na następujące regulamin:

 1. AVBV dokłada wszelkich racjonalnych starań, aby zapewnić dokładność informacji publikowanych na swojej witrynie.

 2. Witryna jest dostarczana bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (wyraźnych ani dorozumianych). Użytkownik korzysta z witryny internetowej firmy AVBV i jej zawartości wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności użytkownik musi ponieść nieodłączne ryzyko związane ze wykorzystaniem strony www. AVBV nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za funkcje zawarte na stronie internetowej firmy AVBV i nie będzie odpowiedzialna za żadne błędy lub pominięcia ani za dowolne problemy techniczne (w tym, lecz nie wyłącznie, wirusy komputerowe), które użytkownik można napotkać w witrynie lub niezgodność witryny z dowolnym urządzeniem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi.
   
 3. Firma AVBV nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za żadne bezpośrednie, przypadkowe lub następcze straty lub uszkodzenia (w tym, lecz nie wyłącznie, utratę dochodów, utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności, wydatki) ani za żadną utratę pośrednią wynikającą z użytkowania witryny lub związaną z użytkowaniem witryny AVBV.

 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki firmowe w materiałach publikowanych przez firmę AVBV lub w jej imieniu na witrynie (np. tekst i obrazy) są własnością firmy AVBV i/lub jej licencjodawców/sponsorów. Zawartość strony internetowej nie może być reprodukowana, modyfikowana, dystrybuowana, przesyłana, ponownie publikowana, pobierana, umieszczana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym, lecz nie wyłącznie, w formie elektronicznej lub mechanicznej, włączając w to fotokopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy  AVBV. Użytkownik zgadza się, że materiały i treści zawarte lub dostarczane w witrynie są przeznaczone do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych ani rozpowszechniane na skalę komercyjną.

 5. Jeśli komputer nie obsługuje niezbędnej technologii, w tym, lecz nie wyłącznie, szyfrowania, użytkownik może nie być w stanie korzystać z określonych usług lub nie mieć dostępu do pewnych informacji na stronie internetowej.

 6. Witryna może zawierać łącza do witryn stron trzecich. AVBV nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich, niekoniecznie popiera je oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, dokładność ani funkcjonowanie. W rezultacie AVBV zaleca dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami prawnymi dotyczącymi witryn stron trzecich i czynne śledzenie informacji na temat wszelkich zmian.

 7. AVBV wyklucza wszelką odpowiedzialność umowną, deliktową (w tym odpowiedzialność za zaniedbanie) lub inną za dokładność, przydatność, jakość lub kompletność jakichkolwiek danych, jak również wartość i integralność towarów i usług oferowanych w witrynie przez osoby trzecie.

 8. AVBV może zawiesić lub dokonać zmiany całości lub jakiejkolwiek części usług oferowanych na swoich witrynach z dowolnego powodu, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

 9. AVBV zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany niniejszych warunków. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast po zamieszczeniu zaktualizowanych warunków w witrynach. Zmienione regulamin zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika po odwiedzeniu strony internetowej AVBV.